İç Kontrol ve Dökümanlar

KALİTE KOMİSYONU

Kalite Komisyonu Üyeleri

İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAKLARI

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayıştay Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

İÇ KONTROL SİSTEMİ

İlahiyat Fakültesi Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu 1
İlahiyat Fakültesi Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu 2
İlahiyat Fakültesi Hassas Görevleri
İlahiyat Fakültesi Birim Teşkilat Şeması

GÖREV TANIMLARI

Fakülte Kurulu Görev Tanımları
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımları
Bölüm Başkanı Görev Tanımları
Öğretim Elemanları Görev Tanımları
Fakülte Sekreteri Görev Tanımları
Bölüm Sekreteri Görev Tanımları
Dekan Sekreteri Görev Tanımları
İdari İşler Memuru Görev Tanımları
Mali İşler (Mutemmet-Tahakkuk) Memuru Görev Tanımları
Mali İşler (Taşınır Kayıt-Kontrol) Memuru Görev Tanımları
Mali İşler (Satınalma) Memuru Görev Tanımları
Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımları
Hizmetli Personel Görev Tanımları
İlahiyat Fakültesi Komisyonlar
Dekan Görev Tanımları
Kütüphane Memuru Görev Tanımları
Dekan Yardımcısı Görev Tanımları

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMLARI

Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi
Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi
Sınavlar İçin Not Düzeltme Cetveli
Mezuniyet Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
Azami Süre Sonu Ek Sınav Basvuru Dilekçesi
Muafiyet-İntibak-Formu
Ders Muafiyeti Formu
Yaz Okulundan Ders Alma Başvuru Formu (Başka Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Almak İsteyenler İçin)
Kurumlararası Yatay Geçiş Basvuru Formu
Özel Öğrenci Başvuru Formu
YGS Puanına (Ek Madde 1) Göre Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
Kayıt Dondurma Başvuru Formu
Kayıt Sildirme Formu
BÜ Sınav Antetli Kağıt
Çiftanadal Yandal Başvuru Formu
Harç İade Formu

PERSONEL BİLGİ FORMLARI

Personel Bilgi Formu
Akademik Görev Formu (Yolluklu Gündelikli veya 15 Günden Fazla Olan Görevlendirmeler)
Akademik Görev Formu (Yolluksuz ve Gündeliksiz Azami 15 Gün Olan Görevlendirmeler)
Akademik Görev Formu (Yolluksuz ve Gündeliksiz Azami 7 Gün Olan Görevlendirmeler)
İlişik Kesme Belgesi
Jüri Üyeliği Ücreti Talep Formu

KAMU HİZMET ENVANTERİ

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kamu Hizmet Envanteri

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

 

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

İş Akış Süreçleri

GÖREV DEVRİ RAPOR FORMU

Görev Devri Rapor Formu

HATA USULSÜZLÜK YOLSUZLUK BİLDİRİM YÖNTEMLERİ

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Yöntemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI

İlahiyat Fakültesi Kamu Hizmet Standartları

KANUN-YÖNETMELİK-YÖNERGELER

Bingöl Üniversitesi Muafiyet İntibak Yönergesi
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Memurları Disiplin Yönetmeliği
Bingöl Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Refakat İznine İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi