ULUSLARARASI FELSEFE VE İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI

FELSEFE VE İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU

 

İster din-felsefe isterse akıl-nakil ilişkileri olarak anlaşılıp değerlendirilsin, dini veya şer’i ilimler (ulûm-u diniyye/şer’iyye) ile aklî veya felsefî ilimler (ulûm-u akliyye/felsefiyye) arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi İslam dünyasında hep tartışmalı olagelmiştir. İslam’ın ilk dönemlerinde birbirinden nispeten bağımsız bir şekilde ve farklı zamanlarda teşekkül eden bu disiplinlerden özellikle nazari olanları, 12. yüzyıldan itibaren bir mezc dönemine girmişlerdir. Söz konusu mezcin köklerini dini ilimlerdeki yöntem arayışları çerçevesinde daha geriye götürmek mümkün ise de Ebû Hamid Gazzâlî’nin mantık ilmini olumlayan ve dini ilimlerin tamamı için bir yöntem olarak belirleyen tavrı ve devamında Razi’nin bunu hayata geçirmeye çalışması bir dönüm noktası olmuştur. Felsefe, kelâm, tasavvuf ve kısmen fıkıh usulünün birbirlerinden etkilendiği ama bir açıdan da felsefenin diğer disiplinleri yöntem, kavram ve teorileriyle etkilediği bu dönem İslam dünyasının uzun yıllar hâkim anlayışı olmuştur. Batıda yeniden doğuş olarak kabul edilen yeni bir bilgi ve yöntem anlayışının ortaya çıkmasına ve ilerleyen dönemlerde kısmen de olsa bunun İslam dünyasında makes bulmasına rağmen söz konusu anlayış İslam dünyasında yüzyıllarca hâkimiyetini devam ettirmiştir. Ancak bu hâkim anlayışın farklı gerekçelerle eleştirildiği, bir bozulma ya da gerilemeye sebep olduğu şeklinde değerlendirildiği de görülmektedir.

Söz konusu durum, 18. yüzyıldan itibaren İslam dünyasındaki modernleşme çabalarını da bünyesine almış, dini metinlerin anlaşılmasından toplumsal hayata, eğitim müfredatlarından siyasal yapılanmaya kadar pek çok sorunla ilgili tartışmaları içeren daha büyük bir problematiğe dönüşmüştür. İslam toplumlarının hâlihazırda yaşadığı can yakıcı sorunların da bir şekilde kendisiyle ilişkili olduğu bu problematik, elbette akademik camianın da gündemini meşgul etmeye devam etmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda geniş bir çerçevesi çizilen bu problematiğin ilmi bir toplantıda ele alınması amaçlanmıştır. Tarihsel perspektif önemli olmakla birlikte özellikle yükseköğretimde din eğitimi ve müfredatı, öğrenci yeterlilikleri, “İslami ilimler” kavramının sınırları, multidisipliner çalışma olanakları ve yöntem sorunları gibi güncel meselelere odaklanmak bu toplantının ana hedefini teşkil etmektedir.

 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

 • Felsefe ve İslami İlimler İlişkisinin Tarihi Seyri
  • İslam’ın Klasik Döneminde Felsefe ve İslami İlimler İlişkisi
  • XII. Yüzyıl Sonrası Etkileşim Döneminde Felsefe ve İslami İlimler İlişkisi
  • Modern Dönemde Felsefe ve İslami İlimler İlişkisi
 • Yüksek Din Öğretiminde Felsefe ve Din Bilimlerinin Yeri, Önemi ve Fonksiyonları
  • Batı ile Ülkemizdeki Yüksek Din Öğretiminin Karşılaştırılması
  • Diğer İslam Ülkeleri ile Ülkemizdeki Yüksek Din Öğretiminin Karşılaştırılması
  • Öğrenci Kazanımları Açısından
  • Mesleki Kazanımlar Açısından
  • Toplumsal Kazanımlar Açısından
  • İdeal Bir Müfredat Arayışı
 • İslami İlimler Perspektifinden Felsefe ve Din Bilimleri
  • Fıkıh ve Usûl-i Fıkhın Sosyoloji/Psikoloji/Ahlak/Mantık İlişkisi vb.
  • Tefsir ve Dinler Tarihi/Mantık/Psikoloji/Sosyoloji İlişkisi vb.
  • Tefsir ve Usûl-i Tefsirin Hermenötik, Mantık, Felsefe ve Din Bilimleri ile İlişkisi
  • Hadis ve Sosyoloji/Psikoloji/Ahlak/Mantık İlişkisi vb.
  • Dilin; Hermenötik, Mantık, Felsefe ve Din Bilimleri ile İlişkisi
  • Kelam ve Tasavvuf ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
  • Fıkıh ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
  • Tefsir ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
  • Hadis ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
  • Dil ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi

 

KATILIM ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME

 • Tebliğ özetleri 250-300 kelime aralığında yazılmalıdır. Özetlere anahtar kelimeler eklenmelidir.
 • Tebliğ metinleri 7000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Tebliğler için sunum süresi 15 dakika olarak belirlenmiştir.
 • Bildirilerin yazımında İSNAD (2.Edisyon) atıf sistemi esas alınmalıdır.
 • Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.
 • Sempozyumun çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır. 
 • İletişim: felsefeislamilimsemp@bingol.edu.tr 

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özet Gönderimi Son Tarihi              : 6 Aralık 2021

Kabul Edilen Özetlerin İlanı             : 17 Aralık 2021

Tam Metin Son Gönderim Tarihi     : 07 Mart 2022

Sempozyum Tarihi                           : 25-26 Mart 2022

 

SEMPOZYUM KURULLARI

ONUR KURULU

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mustafa AGÂH (Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı)

 

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Başkanı

 Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TAŞKIN

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

Doç. Dr. Bedrettin BASUĞUY

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Doç. Dr. M. Şirin AYİŞ

Doç. Dr. Muhittin ÖZDEMİR

Doç. Dr. Naim DÖNER

Doç. Dr. Nebi BUTASIM

Dr. Abdullah BEDEVA

Dr. Abdulbaki KINSÜN

Dr. Ali ÇELİK

Dr. Bekir KOÇ

Dr. Cengiz MÜRSEL

Dr. Emanullah POLAT

Dr. Eyüp SEVİNÇ

Dr. Fatımatüzzehra YAŞAR

Dr. Hatice COŞKUN

Dr. Hatice KILINÇER

Dr. Hüseyin ESVED

Dr. Hüsnü TURGUT

Dr. İlhan BARAN

Dr. İsmail NARİN

Dr. M. Sami BAGA

Dr. M. Zülfi CENNET

Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Dr. Muhammed ÇETKİN

Dr. Murat KAYA

Dr. Nimet FERAH

Dr. Nurettin YAKIŞAN

Dr. Ömer TAY

Dr. Ramazan KORKUT

Dr. Sadi YILMAZ

Dr. Sahip AKTAŞ

Öğr. Gör. Abdul Klahek ALABDUR KARİM

Öğr. Gör. Bünyamin ORTA

Öğr. Gör. Fatih KÜÇÜK

Öğr. Gör. İsmail KAYA

Öğr. Gör. Mehmet Faruk ARAZ

Öğr. Gör. Melek MOLLAİBRAHİMOĞLU

Öğr. Gör. Yasir İNCELER

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali AYTEN (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Ali ABOUZEİD (Şam Üniv.)

Prof. Dr. Ali Ulvi MEHMETOĞLU (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Ali TAŞKIN (Cumhuriyet Üniv.)

Prof. Dr. Asım YAPICI (Ankara Sosyal Bilimler Üniv.)

Prof. Dr. Atilla ARKAN (İbn Haldun Üniv.)

Prof. Dr. Celal TÜRER (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniv.)

Prof. Dr. Eyüp BEKİRYAZICI (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Hakan OLGUN (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ (Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. İlhan KUTLUER (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP (Uludağ Üniv.)

Prof. Dr. M. Halil ÇİÇEK (Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Michael E. NİELSEN (Georgia Southern Üniv.)

Prof. Dr. Mustafa AGÂH (Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. Mürteza BEDİR (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Nicholas Rescher (Pittsburg Üniv.)

Prof. Dr. Nusrettin BOLELLİ(Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. Orhan BAŞARAN (Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. Osman ELMALI (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Ousama EKHTİAR (Bingöl Uni.)

Prof. Dr. Ömer TÜRKER (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. Şahabettin YALÇIN (Aydın Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Turan KOÇ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv.)

Doç. Dr. Anar GAFAROV (Azerbaycan İlahiyat Enst.)

Doç. Dr. Bahset KARSLI (Akdeniz Üniv.)

Doç. Dr. Hüseyin ÇALDAK (Bingöl Üniv.)

Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ (Gaziosmanpaşa Üniv.)

Doç. Dr. Muhammed SELCİ (Yermük Üniv.)

Doç. Dr. Rıza BAKIŞ (Cumhuriyet Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Emine BATTAL (Recep Tayyip Erdoğan Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Refaa MALLAIHI (Bingöl Üniv.)

Dr. Fitriah Muhammed Suud (Yogyakarta Muhammediye Üniv.)

Dr. Megawati MORİS (Malezya Uluslararası İslam Üniv.)  

Dr. Omar FARAHAT (Mcgill Üniv.)

Dr. Taraneh Rosanna Wilkinson (Cincinnati Üniv.)

 

SEMPOZYUM SEKRETARYASI

Arş. Gör. Adnan İHTİYAR

Arş. Gör. Gülistan SUCU

Arş. Gör. İbrahim HIZIROĞLU

Arş. Gör. Mehmet ÇAVDAR

Arş. Gör. Muhammet Salih GÜÇ

İletişim: felsefeislamilimsemp@bingol.edu.tr